EU import veterán járművek

A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből

VeteranBanner2012b.jpg
Az EU-ból behozott veterán/muzeális jellegű gépjárművek forgalomba helyezése.

Tartalomjegyzék

Általános ismertetés

A veterán járművek jogszabályi rendelkezések alapján a muzeális jellegű járművek egyik típusát képezik.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontjában meghatározottak alapján muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet a gyártó legalább 30 évvel az adóévet megelőzően bocsátott ki, eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, és mindezeket a Muzeális Minősítő Bizottság igazolja.

Egy jármű veterán jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a jármű gyártási éve és különböző minősítő vizsgálatok alapján a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség Muzeális Minősítő Bizottsága végzi.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint veteránnak minősül az 1905. évben illetve azt követően, 1919. előtt gyártott jármű.

Kategóriák, évjárat szerint

A rendelet ezen felül, a jármű gyártási éve alapján a következő muzeális kategóriákat állapítja meg:

 • az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I.(C)
 • az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II.(D)
 • az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I.(E)
 • az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),
 • az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G) kategóriába tartozik.

A forgalomba helyezéssel kapcsolatos rendelkezések

EU irányelvek

 • A gépkocsik forgalomba helyezése és annak költségeinek meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik, arról minden tagország maga dönt.
 • EU-s tagállamban vásárolt személygépkocsi esetében adásvételi szerződésre (vagy kereskedelmi számlára), valamint a gépkocsi okmányaira van szüksége.
 • Az Európai Unió más tagállamaiban vásárolt személygépkocsit nem szükséges kivonni a forgalomból, illetve ideiglenes rendszámmal ellátni a behozatalhoz. Az autó eredeti rendszámmal és okmányokkal átlépheti a határt, Magyarországon a forgalomba helyezés során „honosításra” kerül.
 • A határon nincsen szüksége külön okmány beszerzésére. A magyarországi forgalomba helyezéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, majd a megyei vámhivatalhoz kell fordulnia.


1. A közúti járművek megvizsgálásáról szóló 5/1990. KöHÉM rendelet 19/A. §-a ad lehetőséget arra, hogy egy jármű muzeális járműnek minősüljön. Azt, hogy egy jármű muzeálisnak minősíthető-e, vagy sem, azt nem a közlekedési hatóság dönti el, hanem az előbb említett rendelet 19/A. § (3) bekezdése szerint a Muzeális Minősítő Bizottság (MNB) állapítja meg. Ahhoz, hogy valamelyik járművet muzeálisnak minősítsenek, természetesen kérelmezni kell, és a jármű tulajdonosának ki kell töltenie a “Muzeális jellegű járművek minősítő vizsgálata, jármű és tulajdonos adatok” elnevezésű vizsgálati lapot. A jármű muzeális jellegét a kérelem alapján, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.

- Részletesebben a Dokumentumtárban találhatjuk meg A múzeális minősítés szabályait

2. A minősítésre jelentkezés feltételei:

 • olyan jármű, amelyet az 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontja szerint legalább 30 évet megelőzően gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították,
 • forgalmi engedély, vagy a forgalmi engedély hiányában adásvételi szerződés, vásárlási számla vagy vámokmány, melyen a jármű alvázszáma, mint azonosító fel van tüntetve, illetve a tulajdonjogot vagy a jármű származását igazoló egyéb okmány,
 • műszaki dokumentáció (szerelési utasítás, alkatrész katalógus stb.), melyből a jármű minden részlete rajzok és fényképek alapján azonosítható,
 • nyilatkozat a jármű muzeális jellegének megfelelő üzemeltetés szándékáról,
 • hozzájárulás a jármű regisztrációja keretében történő tulajdonosi adatok kezeléséhez,
 • a járműhöz tartozó eredeti, számozással ellátott fődarabok (motor, váz, alváz, karosszéria)megléte,
 • eredeti, vagy azzal megegyező kivitelű alkatrészekkel rendelkezik,
 • esztétikai állapota megfelelő legyen,
 • a minősítő vizsgálat díját a kérelmező a vizsgálatot végző műszaki állomás pénztárába befizeti.


3. A kérelmet a budapesti helyszíneken (1112 Budapest, Budaörsi út 138., vagy 1043 Budapest, Berda J. utca 15.), vagy a vidéki NKH központokban is be lehet nyújtani. A kérelmet személyesen vagy arra az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan teljes körűen meghatalmazott személy vagy vállalkozás útján benyújtani.


4. A minősítés során a Bizottság a jármű alábbi fő egységeinek eredetiségét, műszaki és esztétikai állapotát vizsgálja és pontozza a járművek muzeális minősítéséről szóló szabályzat pontozási irányelve szerint:

 • okmányok
 • felépítmény
 • világító- és jelzőberendezések
 • erőátvitel
 • lengéscsillapítás
 • rugózás
 • első futómű
 • hátsó futómű
 • kipufogó rendszer
 • alváz
 • kormányberendezés
 • gumiabroncsok
 • motor
 • fékrendszer
 • egyedi azonosítók


5. A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:

 • gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,
 • műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőnek,
 • műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.


6. A vizsgálat során megfelelőnek bizonyult muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, kiállítja és egyedi azonosító sorszámmal látja el a “Muzeális jellegű jármű igazolvány“-t, engedélyezi a jármű regisztrációs táblával való megjelölését, és biztosítja a “Muzeális jellegű jármű azonosítási tábla“-t. Az okmányokat a MMB pecsétjével és aláírásával látja el, majd az ügyfél részére ajánlott küldeményként postán megküldi. Az azonosító (regisztrációs) táblát a tulajdonos a járművön jól védett és látható helyen, a műszaki állomás segítségével tartozik elhelyeztetni. A muzeális minősítést követően a járművet a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson műszaki megvizsgálás céljából be kell mutatni. A jármű alkalmas minősítését követően jármű műszaki adatlap kerül kiállításra. Oldtimer (OT) hatósági jelzés kiadására országosan csak és kizárólag a központi okmányiroda illetékes (1133 Budapest, XIII. Visegrádi u. 110-112.)

Részletesebb információ az Autoklub.hu oldalon található.

Az MMB joganyag és a nyomtatványok PDF formátumban, az alábbi linkre kattintva:

Regisztrációs adó

A Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik, lakóautók és motorkerékpárok után regisztrációs adót kell fizetni. A veterán minősítéssel rendelkező autókra viszont regisztrációs adót nem kell fizetni.

Muzeális járművek egyéni forgalomba helyezési eljárása során az érvényes környezetvédelmi előírásokat teljesíteni nem kell. A világító és fényjelző berendezések jóváhagyottságát, ha az eredeti kivitelű, szintén nem kell megkövetelni. Ha a jármű motorja nem eredeti kivitelű vagy típusú, a jármű a muzeális jellegét elveszíti. A jármű eredetiségét a kérelmezőnek kell dokumentálnia.

Amennyiben azonban a fentiek alapján az Ön által behozni kívánt gépjármű nem minősül veterán autónak, úgy regisztrációs adó fizetési kötelezettsége keletkezik az első magyarországi forgalomba helyezéskor. A forgalomba helyezés feltételeiről ekkor az alábbi oldalon tájékozódhat:

Információk

Bővebb információért kérjük, keresse fel a kérdésben illetékességgel rendelkező Nemzeti Adó-és Vámhivatal vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A veteránná való minősítéssel kapcsolatban részletesebb információval a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség rendelkezik. A Magyar Autóklub honlapján is, bőséges és teljes körű tájékoztatást találhatunk.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal (Vám-és Pénzügyőrség)

 • Cím: 1095 Budapest, Mester u. 7.
 • Telefon: 06 1 456-9500
 • Kék szám: 06-40-FINÁNC (06-40-346-262)
 • E-mail: vam.info@vam.gov.hu
 • Honlap: http://www.nav.gov.hu/


Nemzeti Közlekedési Hatóság

Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség

 • H-1134 Budapest, Dózsa György út 53.
 • Tel/Fax: +36-1-320-2057
 • Mobil: +36-309-904-817
 • E-mail: mavamsz@compute.hu
 • Honlap: http://www.mavamsz.hu

Magyar Autóklub

 • H-1043 Budapest, Berda József u.15.
 • Telefon:+36-1-345-1800
 • Fax:+36-1-345-1801
 • E-mail: web@autoklub.hu; info@autoklub.hu
 • Internet: http://www.autoklub.hu

Az Autóklub honlapján a Műszaki szolgáltatások>múzeális minősítés menűpont alatt értékes információkat találunk az:

  • Általános tudnivalók
  • Minősítés helyszínei és időpontjai
  • Díjszabás - témakörökben is.

VeteranBanner2012b.jpg

Források, hivatkozások


VeteranPark-logo-webes.png Backtop.jpg