A muzeális minősítés szabályai

A VeteránPark - veterán autók és motorok szabad enciklopédiája wikiből

Tartalomjegyzék

A MUZEÁLIS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA

(eredeti, archív változat)

A Muzeális Minősítő Bizottság (a továbbiakban: MMB) a járművek muzeális jellegének megállapítását - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 19/A § (12) bekezdésében meghatározott jogkörében, a gazdasági és közlekedési miniszter, továbbá a belügyminiszter jóváhagyásával kiadott - alábbi szabályzatban foglaltak szerint végzi.

I. fejezet

A MUZEÁLIS MINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT RÉSZLETES VIZSGÁLATI ÉS MINŐSÍTÉS TECHNOLÓGIAI RENDJE ad. ER. 19/A. § (12) bek. a) pontja

1. A minősítés folyamata:

Az MMB tagjai a muzeális jellegű járművek minősítése folyamán tett megállapításaikat az erre a célra rendszeresített (II. fejezet 6. pont) űrlapok kitöltésével rögzítik.

1.1. A jármű tulajdonosa az általa kitöltött és aláírt „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA, JÁRMŰ ÉS TULAJDONOS ADATOK" című vizsgálati lapon (1. sz. melléklet) kérelmezi a jármű minősítő vizsgálatát. Az ügyfél által bemutatott járművet annak okmányai alapján a minősítést végző bizottság tagjai ellenőrzik, illetve azt a jármű típus dokumentációi alapján azonosítják.

1.2. A jármű részletes ellenőrzését és minősítését a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE" c. vizsgálati űrlap (2a. és 2b. sz. melléklet), illetve a MMB által kiadott, a minősítési tevékenységet elősegítő „IRÁNYELVEK" alapján végzik. A jegyzőkönyvben rögzítik az ügyfél által biztosított műszaki dokumentáció, valamint a bemutatott jármű szemrevételezése és műszeres mérése alapján megállapított adatokat. Ezek a következők:

A./ vizsgált rész:

a./ Személy-és teherjármű b./ Motorkerékpár -okmányok -okmányok -felépítmény -váz -világító és jelző berendezések -motor -erőátvitel -erőátvitel -lengéscsillapítás -fékrendszer -rugózás -kormánymű -első futómű -első villa -hátsó futómű -első kerék -kipufogó rendszer -hátsó kerék -alváz -hátsó lengőkar -kormányberendezés -sárvédők -gumiabroncs -kipufogó rendszer -motor -üzemanyagtartály -fékrendszer, -ülések -egyedi azonosítók -elektromos rendszer -világító és jelző berendezések -szerelvények -fényezés, díszítés -oldalkocsi -egyedi azonosítók

B./ minősítés:

Az „E " oszlopban a muzeális eredetiséget kell minősíteni 1 - 100 pont között. Az „A " oszlopban a műszaki és esztétikai állapotot kell minősíteni 1-100 pont között.

Segédlet a minősítés meghatározásához:

kitűnő = 100 nagyon jó = 85-99 jó = 75-84 kielégítő = 50-74 nem kielégítő = 74-0 pont között

1.3. A jármű állapotát digitális fényképfelvételeken is rögzíteni kell:

A felvétel iránya: -jármű eleje-jobb oldala, 45-fokos szögben, -jármű hátulja-bal oldala, 45-fokos szögben, -jármű műszerfala, -jármű motortere, -jármű teteje, -jármű egyedi azonosítói (alváz/motorszám).

1.4. A jármű úgynevezett „VÁM" előminősítését akkor kell elvégezni, ha az ügyfél az egyes használt, vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló, többször módosított 3/1999.(I. 18.) KHVM-KöM-PM rendelet szerinti megelőző vizsgálat (VÁM-eljárás az Európai Közösség tagállamán kívüli harmadik országból behozott használt vagy sérült járművek esetében) keretében kér igazolást arról, hogy a jármű restaurálás után alkalmassá válhat-e a muzeális jellegű minősítésre. A jármű úgynevezett hulladékká nyilvánítás előtti előminősítése azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004.(IX.23.) korm. rendelet hatálybalépése okán járművét az első nyilvántartásba vétel óta eltelt 20. naptári év letelte után kivonatja a forgalomból, akkor a jármű a 30. naptári évének elérése utáni évtől kezdve restaurálás után alkalmassá válhat a muzeális jellegű minősítésre. A jármű tulajdonosának vállalnia kell, hogy járművét a forgalomból kivonás után a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően (nem közterületen) tárolja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tárolás helyét is, de amennyiben az nem saját tulajdon, úgy a befogadó nyilatkozatot is.

Mindkét előminősítés esetében csak a jármű muzeális eredetiségének gyártmány-típus, illetve az egyedi azonosítók vizsgálatára kerül sor. Az „ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS" űrlapot (3a. és 3b. sz. melléklet) a Magyar Autóklub állítja ki és írja alá (3b. sz. mellékletet a kérelmező is aláírja).


2. A minősítés feltételei:

Muzeális jellegű minősítést csak akkor kaphat a jármű, ha az eredetiséget, a műszaki és esztétikai állapotot meghatározó oszlopok (mindkét oszlop) átlageredménye eléri, vagy meghaladja a 75 pontot. A jármű egyedi azonosító jegyeinek értékelése nem lehet kevesebb 100 pontnál.

„E" oszlop átlag = „E" oszlopban vizsgált szerkezeti elemek pontértékének összege osztva a vizsgált szerkezeti elemek darabszámával. „A" oszlop átlag = „A" oszlopban vizsgált szerkezeti elemek pontértékének összege osztva a vizsgált szerkezeti elemek darabszámával.

3. A minősítés eredménye:

A jármű VÁM-eljárást, illetve a hulladékká nyilvánítást megelőző előminősítését az „ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS" űrlapokon(3a. és 3b. sz. melléklet), a teljes minősítő vizsgálat eredményét a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE" űrlapon (4. melléklet) kell összefoglalni és rögzíteni. A jármű minősítésekor kiállított eredeti dokumentumokat el kell juttatni a nyilvántartást végző Magyar Autóklub „Budapest és Észak-Dunántúli Terület" (1112. Budapest, Boldizsár u. 2.) címre, ahol számítógépen rögzítik a tulajdonos és a jármű alapadatait, valamint az eredményes minősítéskor kapott egyedi azonosítási sorszámot. Előminősítés esetén az „ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS"-hoz kísérőlevelet mellékelnek, teljes minősítő vizsgálat esetén kiállítják a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ IGAZOLVÁNY"-t, melyhez a vizsgálat során a járműre rögzített „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ AZONOSÍTÁSI (regisztrációs) TÁBLA" is tartozik.

A „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE" és „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ IGAZOLVÁNY"- ba a jármű gyártási éve alapján az alábbi kategória osztályok egyikét kell beírni:

(A) antik 1905. év előtt gyártott jármű, (B) veterán 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű, (C) klasszikus I. 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű, (D) klasszikus II. 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű, (E) nosztalgia I. 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű, (F) nosztalgia II. 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű, (G) nosztalgia III. 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű.

II. fejezet

A MUZEÁLIS MINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT ELJÁRÁSI ÉS ADMINISZTRATÍV SZABÁLYAI ad. ER. 19/A. § (12) bek. b) pontja

A jármű muzeális jellegének megállapítását a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentációk figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében, a MMB végzi.

A jármű tulajdonosát a minősítő vizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy a muzeális minősítő vizsgálat során a jármű adatai mellett a tulajdonos azonosításához elengedhetetlenül szükséges egyes személyes adatainak rögzítése (regisztráció) is, amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint csak az érintett hozzájárulásával történhet. A személyes adatok kezeléséhez való tulajdonosi hozzájárulás megtagadása esetén a minősítő vizsgálat nem folytatható le.

1. A minősítés célja:

A muzeális jellegű járművek tulajdonosai számára - az eljárás lefolytatása, illetve a minősítés megszerzése útján - olyan kedvezmények biztosítása, amely kedvet és segítséget biztosít az ország muzeális értékeinek gyarapításához, a műszaki kultúra és értékmegőrzés terjesztéséhez.

2. A minősítést végzi:

A járművek muzeális minősítő vizsgálatát a MMB végzi, amelynek egy-egy tagját a Közlekedési Főfelügyelet egyetértésével a vizsgálat helye szerint illetékes megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyelet, a Közlekedési Múzeum, a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség (a F.I.V.A. nemzeti képviselő szervezete) és a Magyar Autóklub jelöli ki.

A jelölő szervezetek a személyi kijelölést minden év január 31-ig írásban juttatják el a Magyar Autóklubhoz. Akadályoztatás esetén a minősítő képviselőt adó szervezetek az egyes kijelölt minősítési napokra 8 nappal előbb írásban felmentésüket kérhetik, vagy írásban más személyt is megjelölhetnek.

A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub „Budapest és Észak-Dunántúli Terület" (1112 Budapest, Boldizsár u. 2) feladata. A MMB a jármű muzeális jellegének megállapításáról szótöbbség alapján dönt. Szavazategyenlőség esetén a Közlekedési Múzeum delegált képviselőjének állásfoglalása a meghatározó. A határozat meghozatalához az MMB legalább három delegált képviselőjének jelenléte szükséges.

3. A minősítésre jelentkezés feltételei:

A jármű muzeális jellegének megállapításához az alábbi feltételek szükségesek: a) olyan jármű, melyet az 1991. évi LXXXII. törvény 18.§ 14. pontja szerint legalább 30 évet megelőzően gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. b) forgalmi engedély, vagy a forgalmi engedély hiányában adásvételi szerződés, vásárlási számla vagy vámokmány, melyen a jármű alvázszáma, mint azonosító fel van tüntetve, illetve a tulajdonjogot vagy a jármű származását igazoló egyéb okmány, c) műszaki dokumentáció (szerelési utasítás, alkatrész katalógus, stb.), melyből a jármű minden részlete rajzok és fényképek alapján azonosítható, d) nyilatkozat a jármű muzeális jellegének megfelelő üzemeltetés szándékáról, e) hozzájárulás a jármű regisztrációja keretében történő tulajdonosi adatok kezeléséhez, f) a járműhöz tartozó eredeti, számozással ellátott fődarabok (motor, váz-alváz-karosszéria) megléte g) eredeti, vagy azzal megegyező kivitelű alkatrészekkel rendelkezik, h) esztétikai állapota megfelelő legyen (VÁM-eljárás előtt, illetve forgalomból kivonás esetén a jármű műszaki és esztétikai állapota nem vizsgálandó). i) a minősítő vizsgálat díját a kérelmező a vizsgálatot végző műszaki állomás pénztárába befizeti

Kérelmező a minősítési szándékát a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA, TULAJDONOS ÉS JÁRMŰ ADATOK" űrlap (1. sz. melléklet) kitöltésével kezdeményezi. A minősítő vizsgálat csak ezen űrlap kérelmező (tulajdonos) általi aláírása után kezdhető meg. A jármű vizsgálati díját a tulajdonos akkor is tartozik megfizetni, ha a vizsgálat során a jármű „nem felelt meg" minősítést kap. A jármű muzeális minősítése alapján kiadott okmányokban tulajdonosként csak a minősítést kezdeményező, a b) pont szerinti okmányok valamelyikével tulajdonosi jogállását igazoló személy adatai tüntethetőek fel.

4. A muzeális minősítő vizsgálat helyszínei:

A muzeális minősítő vizsgálat rendszeres helyszínei a Magyar Autóklub alább műszaki állomásai: 1. 1112 Budapest, Budaörsi u. 138. 2. 1043 Budapest, Berda József u. 15. 3. 3531 Miskolc, Győri kapu 32. 4. 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6. 6. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 1. 7. 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/A. 8. 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155. 9. 9400 Sopron, Lackner K. u. 60.

További helyszíneken esetenként szervezett muzeális minősítő vizsgálatok időpontját és helyszínét a Magyar Autóklub hivatalos lapjában az „AUTÓSÉLET"-ben, valamint a Magyar Autóklub műszaki állomásain a változást megelőzően legalább 60 nappal korábban közzé teszi. 5. A minősítés időpontjai: Az MMB minden év január 31-ig éves minősítő-vizsgálati naptári tervet ad ki, melyet a „AUTÓSÉLET"-ben közzétesz és a Magyar Autóklub minden műszaki állomásán kifüggeszt. Az ügyfelek a közzétett napokra - személyesen vagy telefonon - legalább 30 nappal előbb egyeztetett időpontra jelentkezhetnek. A minősítést végző szakemberek jobb felkészülése és időbeosztása érdekében a műszaki állomások a jelentkező járművek fajtájának és egyéb jellemzőinek alapján (pl. motorkerékpárok, azonos típusú autók, amerikai autók stb.), a jelentkezési határidő végén időbeosztást készítenek, majd ezen időbeosztás szerint kiértesítik a járművek tulajdonosait a minősítési napon való megjelenés pontos időpontjáról (hó, nap, óra).

6. A minősítési eljárás okmányai:

A minősítési eljárás során az előírt űrlap mellékletek - kitöltés, iktatás és aláírás után, valamint a tulajdonos forgalomba helyezési kérelme esetén - a jármű vizsgálati, illetve forgalomba helyezési okmányát képezik. Ezeket az okmányokat gondosan őrizni és számítógépes nyilvántartásba kell venni, a feltüntetett adatokat a jármű egyedi azonosítási sorszáma szerint tárolni kell. A számítógépes programnak biztosítania kell - az adathozzáférésre jogosultak számára - a tulajdonos és a jármű alapadatainak különféle szempontok szerinti lekérdezését is. A minősítéshez az alábbi - eredeti aláírásokkal hitelesített - okmányokat (űrlapokat) az előírt példányszámban kell kiállítani, illetve felhasználni.

Az űrlapok a következők:

1. MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA, TULAJDONOS ÉS JÁRMŰ ADATOK, 1pld. (1. sz. melléklet) 2. MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ MINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYV 1pld. (2a.és 2b. sz. melléklet), 3. ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS , 1pld. (3a. és 3b. sz. melléklet), 4. MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE, 3pld. (4. sz. melléklet) (kivétel: „nem felelt meg" minősítés esetén 2 pld.) 7. A minősítési eljárás 7.1. Muzeális Minősítő Bizottság feladatai 7.1.1. A járműtulajdonosok igénye esetén az éves naptári tervben rögzített időpontokban, a 4. pontban meghatározott helyszíneken minősíti a bemutatott járműveket a „A MUZEÁLIS MINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT RÉSZLETES VIZSGÁLATI ÉS MINŐSÍTÉS TECHNOLÓGIAI RENDJE" szerint.

7.1.2. A minősítést kérő külön kérelmére a VÁM-eljárást megelőzően, illetve a hulladékká nyilvánítás alkalmával a muzeális jellegű jármű előminősítését is elvégzi, amennyiben a külföldről behozott jármű muzeális eredetiségét kell igazolni, vagy a járművet a tulajdonos később muzeális jellegű járműként ismét forgalomba szeretné helyeztetni. Ez a minősítés a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE" kiállítására nem, csak a muzeális gyártmány típus eredetiséget igazoló „ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS" okmány kiállítására jogosít.

7.1.3. A minősített járműhöz az 1., 2. és a 4. sz. mellékletek szerinti űrlapokat kézzel kell kitölteni, iktatási számmal (sorszám /dátum) és a MMB tagjainak aláírásával kell ellátni. Ezeket az eredeti okmányokat a 6. pontban előírt példányszámban postázzák a Magyar Autóklub „Budapest és Észak-Dunántúli Terület" (1112 Budapest, Boldizsár u. 2) címére, a 4. sz. melléklet szerinti okmány 1 pld. másolatát átadják a jármű tulajdonosának (kivétel: „nem felelt meg" minősítés esetén, illetve a jármű forgalomba helyezése esetén 1pld. eredeti okmányt adnak át ), 1-1 pld. másolatot a bizottság őriz meg.

7.1.4. A tulajdonos kérésére a MMB megvizsgálja a forgalomba helyezés lehetőségét is. Amennyiben a gépjármű megfelel a lassú járművekre vonatkozó előírásoknak, úgy (a 4. sz. melléklet megjegyzés rovatában) javasolhatja a jármű forgalomba helyezését. A „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ MINŐSÍTŐ VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYV"-ben, majd a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE"-ben kell rögzíteni az időszakos műszaki vizsga javasolt vizsgálati feltételeit (pl. fékvizsgálat, stb. módját, eszközeit, az egyes MR. rendelkezések alkalmazása alóli mentesítés feltételeit) és javasolt érvényességi idejét, valamint „nem felelt meg" minősítés esetén annak indokolását és javaslatokat a jármű további felkészítéséhez.

7.1.5. A minősítés eredményességét vagy eredménytelenségét, illetve további restaurálási munkálatok és szakértő bevonásának szükségességét a jármű tulajdonosával szóban is közölni kell. Amennyiben a minősítés „nem felelt meg" eredménnyel zárult, az eljárást és az adminisztrációt az előírásoknak megfelelően tovább kell folytatni.

7.1.6. A minősítés érvényességi ideje: amennyiben a jármű közúti forgalomban helyezésének engedélyezése is megtörténik 5 év, egyébként 10 év.

7.2. Magyar Autóklub Budapest és Észak-Dunántúli Terület feladatai 7.2.1. A MMB által kiállított és megküldött minősítő okmányok eredeti példányai alapján elvégzi a minősített járművek adatainak és egyedi azonosítási számának számítógépes rögzítését attól függetlenül, hogy a minősítés eredményes volt-e vagy nem. Az adatrögzítéssel egy időben minden, a vizsgálaton „nem felelt meg" minősítésű jármű speciális azonosítási számot kap.

7.2.2. A VÁM-eljáráshoz, illetve a hulladékká nyilvánításhoz kapcsolódó forgalomból kivonáshoz elvégezteti az előminősítést, majd a jármű eredetiségét bizonyító "ELŐMINŐSÍTŐ IGAZOLÁS"-t a VÁM-és Pénzügyőrséghez, illetve a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak címzett kísérőlevéllel egészíti ki. Teljes minősítés esetén kiállítja és egyedi azonosító sorszámmal látja el a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ IGAZOLVÁNY"-t és biztosítja a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ AZONOSÍTÁSI (regisztrációs) TÁBLA"-t. Az okmányokat a MMB pecsétjével és aláírásával látja el, majd az ügyfél részére ajánlott küldeményként postán megküldi. Az azonosító (regisztrációs) táblát a tulajdonos a járművön jól védett és látható helyen, a műszaki állomás segítségével tartozik elhelyeztetni.

7.2.3. Abban az esetben ha az ügyfél elvesztette valamelyik okmányát, kérésére a központi nyilvántartás alapján, az eredetivel azonos tartamú okmánymásolatokat állít ki.

7.2.4 Amennyiben a vizsgálat „nem felelt meg" eredménnyel zárult, a kérelmező sem muzeális jellegű jármű igazolványt, sem regisztrációs táblát nem kap. Ebben az esetben a vizsgálatot lefolytató műszaki állomás a kérelmezőnek indokolással ellátott és aláírt „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE" űrlap eredeti 1 db példányát adja át. 8. A regisztrációs eljárás A regisztrációs eljárás lefolytatása azon járművek tulajdonosaira vonatkozik, akik a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 19/A § (12) bekezdésében foglaltak hatálybalépése előtt a Magyar Autóklubnál járművükre „veterán minősítés"-t szereztek. Ezen eljárás keretében a „veterán" jármű tulajdonosa a szabályzat előírásai szerint regisztrációs díj ellenében regisztráltathatja járművét. A regisztráció keretében a járművet a szabályzat szerinti részletes technológiai folyamatnak kell alávetni, de „megfelelt" minősítés esetén a tulajdonos nem a teljes díjat, hanem csak a regisztráció díját tartozik megfizetni. Amennyiben a jármű „nem felelt meg" minősítést kap, akkor a tulajdonos teljes díjat fizet. A regisztráció elvégzéséhez a „MUZEÁLIS JÁRMŰ MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA, TULAJDONOS ÉS JÁRMŰ ADATOK" kitöltése és aláírása mellett a tulajdonosnak be kell mutatnia a korábban megszerzett „veterán minősítés" oklevelét és igazolványát. A számítógépes regisztráció, illetve a sikeres újraminősítés után az egyedi azonosítási sorszámmal ellátott, a tulajdonos nevére kiállított „MUZEÁLIS jellegű JÁRMŰ IGAZOLVÁNY"-t a tulajdonos postán kapja meg.


III. fejezet

A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ TULAJDONOS VÁLTOZÁSA SORÁN A MUZEÁLIS MINŐSÍTÉST ÉRINTŐEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS, VALAMINT A MINŐSÍTÉS VISSZAVONÁSÁNAK RENDJE ad. ER. 19/A. §. (12) bek. c) pontja

1. Eljárás tulajdonos változás esetén:

A járművek muzeális minősítéséből adódó előnyök csak a tulajdonos nevére kiállított okmányok alapján vehetők igénybe. A jármű tulajdonos személyének megváltozása a muzeális jellegű jármű minősítésének megszűnését jelenti. A régi tulajdonos köteles az MMB-t a Magyar Autóklub útján értesíteni a tulajdonos személyének megváltozásáról. Ha az új tulajdonos a Magyar Autóklubnál a jármű muzeális jellegének ismételt minősítését kezdeményezi, akkor azt csak új minősítő eljárás keretében lehet elvégezni. Az új tulajdonos az új eljárás során a nevére kiállított „MUZEÁLIS jellegű JÁRMŰ IGAZOLVÁNYT" kap, amelybe a korábbi minősítési eljárás keretében kiadott „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ AZONOSÍTÁSI (regisztrációs) TÁBLA" eredeti egyedi azonosítási sorszámát - az eredeti tábla járművön való megtartásával - jegyzik be. A régi tulajdonos korábban a nevére kiállított „MUZEÁLIS jellegű JÁRMŰ IGAZOLVÁNY"-t megtarthatja.

2. A minősítés visszavonásának rendje:

Az MMB jogosult - alapos indokok alapján - a "MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ IGAZOLVÁNY" visszavonását kezdeményezni. Alapos indoknak tekintendő, ha olyan hitelt érdemlő információ jut a MMB tagjait kijelölő szervezetek valamelyikének tudomására, amely a muzeális jellegű minősítést kapott jármű átalakítását, jellegének megváltozását, műszaki és esztétikai állapotának jelentős romlását valószínűsíti.

Ebben az esetben a MMB nevében a Magyar Autóklub felszólítja a tulajdonost a minősítési vizsgálat ismételt lefolytatására. Amennyiben a tulajdonos a felhívásnak 60 napon belül nem tesz eleget, illetőleg ha a jármű már a rendkívüli muzeális minősítő vizsgálaton nem felel meg a minősítési feltételeknek, felszólítja a tulajdonost az okmányok visszaszolgáltatására és intézkedik, hogy a számítógépes nyilvántartásba a visszavonás ténye bekerüljön.

Rendszámmal ellátott jármű esetén a visszavonásról értesíti a BM. Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Közlekedési Nyilvántartó Osztályát, a Közlekedési Felügyeletet, valamint a tulajdonos lakóhelye szerinti illetékes okmányirodát. 3. Felülvizsgálati lehetőség

Ha a jármű tulajdonosa nem fogadja el a MMB - az illetékes műszaki állomásra delegált- tagjainak „nem felelt meg" minősítését, akkor 8 napon belül írásban benyújtott panasszal élhet a Magyar Autóklub „Budapest és Észak-Dunántúli Terület" vezetőjénél (1112 Budapest, Boldizsár u. 2). Ilyen esetben a MMB 3 tagból álló felülvéleményező bizottságot állít fel a panasz kivizsgálására. A felülvéleményező bizottságnak nem lehetnek tagjai azon személyek, akik részt vettek a panasz tárgyát képező muzeális minősítésen. Ezen bizottság a járművet térítésmentesen újra megvizsgálja. A vizsgálat eredményét a MMB tagjainak és a panasszal élő jármű tulajdonosnak is el kell fogadnia.

IV. fejezet

A F.I.V.A. MINŐSÍTÉS HONOSÍTÁSÁNAK RENDJE ad. ER. 19/A. §. (12) bek. d) pontja A F.I.V.A. minősítéssel (eredeti okmányokkal) rendelkező jármű tulajdonosa a nevére kiállított okmányok birtokában kérheti a MMB-t arra, hogy eredeti és érvényes okmányai alapján - minősítési eljárás nélkül - hazai minősítő okmányokat állítson ki részére. A kérelmet a Magyar Autóklubhoz kell benyújtani.

V. fejezet

A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰRE VONATKOZÓ EGYES MR. RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI ad. ER. 19/A. §. (12) bek. e) pontja A muzeális jellegű jármű egyes - a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) -. rendelkezések alkalmazása alóli mentesítésére - a minősítés során - a MMB tesz javaslatot, figyelembe véve a jármű korát, jellegét és a gyártáskori követelményeket, a mentesítésekről a Közlekedési Felügyelet képviselője dönt.

Az alkalmazott mentesítést, a „MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE" űrlapon rögzíteni kell. Ennek megfelelően az MMB vizsgálata alapján a muzeális jellegre vonatkozó feltételeket teljesítő jármű forgalomba helyezése esetén nem kell megkövetelni az MR-ben meghatározott további műszaki feltételeket, valamint az üzemeltetési műszaki feltételek alól a közúti közlekedésben való részvételre vonatkozó korlátozás előírásai nélkül mentesítést adhat: - egyes alkatrészek és tartozékok ENSZ-EGB előírás szerinti minőségi jóváhagyási jellel való ellátottságára, (MR. 2. § 10.-13. bekezdés) - zajkibocsátásra és rezgésekre, (MR. 11. § - 12. §) - rádiófrekvenciás sugárzásra, (MR. 13. § - 14. §) - légszennyezésre, (MR. 15. § - 16. §) - fajlagos motorteljesítményre, (MR. 17. § - 18. §) - hatósági jelzések elhelyezésére, (MR. 27. § - 28. §) - tüzelőanyag ellátó berendezésre, (MR. 74. § - 75. §) - kipufogó rendszerre, (MR. 76. § - 77. §) - vezetőtérből való kilátásra, (MR. 78. § - 79. §) - vezetőtérre és utastérre, (MR. 80.§ - 81. §) - ajtókra, zárakra, csuklópántokra, (MR: 82. § - 83. §) - üvegekre, (MR: 84.§ - 85. §) - ablaktörlőkre és páramentesítőre, (MR. 88. § - 89. §) - napellenzőre, (MR: 90. §) - fűtésre és szellőzésre, (MR. 91.§) - sebességmérőre és tachográfra (MR. 92. - 93. §) - sebességkorlátozóra (MR. 93/A. § - 93/B. §) vonatkozó előírások alól.

A Muzeális Minősítő Bizottság sebességkorlátozás meghatározása mellett adhat mentesítést a közúti közlekedésben való részvétel engedélyezésekor az MR.: - általános biztonságra, (MR. 9. § - 10.§) - fékezésre, (MR. 29.§ - 32. §) - kormányzásra, (MR. 33. § - 34. §) - kerékfelfüggesztésre, (MR. 35. §) - kerekekre, (MR. 36. § - 36/A. §) - hangjelző berendezésre (MR. 72. § - 73. §) vonatkozó előírásai alól. Ez esetben a sebességkorlátozás mértékét a jármű tényleges műszaki jellemzőinek és paramétereinek a járműfajtára a KRESZ-ben előírtakkal történő összevetése alapján kell meghatározni.

A közúti közlekedésben időbeni, vagy időszaki korlátozás meghatározása mellett, a látási és láthatósági viszonyok figyelembevételével adhat mentesítést: - világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére, (MR. 37. § - 38. §) - világító és fényjelző berendezések kialakítására és elhelyezésére, (MR. 39. § - 67. §) - visszajelző lámpákra, (MR. 68. § - 69. §) - fényvisszaverőkre (MR. 70. § - 71. §) - izzólámpakészletre és biztosítékokra (MR. 105. §) vonatkozó előírások alól.

Az MMB a fenti mentesítésekből következő korlátozásokat összevontan illetve kombináltan is meghatározhatja.

A Szabályzat 2016. évi aktuális változata

VeteranPark-logo-webes.png Backtop.jpg